1. TITULARITAT

Aquest web és titularitat de EQUIBERTMA, S.L.
CIF nº B080287203
C/ Potosí, 36 · Barcelona
08030 BARCELONA (SPAIN)
TEL 933 4543 200
FAX 933 494 694
www.equibertma.com

2. OBJECTE I ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS GENERALS PER L’USUARI

El Titular ofereix als seus clients, així com a qualsevol altra persona interessada, l’accés i informació general que conté aquest web. Els usuaris que accedeixin a aquest web assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts, i per a tals efectes accepten les condicions generals d’accés i ús que s’assenyalen més endavant. Per aquest motiu, l’usuari és íntegrament responsable de la seva conducta sent l’únic responsable davant el Titular i tercers, de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts, o de qualsevol informació continguda en el web.

Les presents condicions generals regulen l’ús del web i dels seus continguts, sense perjudici que el titular pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i / o contractació d’altres productes o serveis.

3. ÚS DEL WEB

El mer ús del web no implica, en si mateix, l’establiment de cap tipus de vincle o relació comercial entre el titular i l’usuari, excepte quan s’hagin establert els mitjans oportuns per a això i l’usuari hagi donat compliment previ als requisits que, si escau, siguin establerts.

En tot cas, l’accés i ús del web i, si escau, l’ús o contractació dels productes o serveis que siguin oferts es fa sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’usuari, de manera que aquest es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional, impartida pel titular o per personal autoritzat de l’Titular, relativa a l’ús i als continguts.

Per tant, l’usuari s’obliga a usar els continguts, productes i serveis de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la legislació vigent.

El titular es reserva el dret a denegar l’accés als usuaris que facin un mal ús dels continguts i / o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document i que són acceptades pels usuaris, així com el dret a actualitzar, eliminar , limitar o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva, a determinats continguts en cas de produir-se un mal ús dels mateixos.

El Titular es reserva la facultat de donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als productes, serveis i / o continguts del web, així com la configuració, prestacions, productes, serveis i continguts, sense possibilitat per part de l’usuari de reclamar ni exigir cap indemnització; en particular, amb motiu d’operacions de manteniment, actualització, millora i / o adequació a canvis tècnics, operatius i / o legals.

4. RESPONSABILITATS

El titular en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar:

  1. La continuïtat dels continguts publicats i / o la manca de disponibilitat o accessibilitat dels mateixos;
  2. L’existència d’interrupcions o errors en l’accés als continguts, així com problemes tècnics o fallades que es produeixin;
  3. L’absència d’errors en els continguts;
  4. La invulnerabilitat i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin.
  5. Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el titular estableix o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat de la mateixa;

No obstant això, el Titular declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del web i que realitza els màxims esforços per evitar errors en els continguts que es publiquen. Todos los contenidos que se ofrecen se encuentran actualizados, reservándose el Titular la facultad de poder modificarlos en cualquier momento.

5. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant pel que fa a el disseny de la web com a tots els seus continguts, regeix la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (text, logo, imatges, dissenys, etc.) que apareixen a la web, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació, comunicació pública, i / o qualsevol altra acció que comporti l’ús dels continguts publicats si no és amb la prèvia aprovació de la titular que, en tot cas, haurà de ser expressa, per escrit, i conferida pel titular o per un representant amb facultats suficients.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l’Titular o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment, previ, exprés i per escrit de l’Titular o dels seus legítims titulars . En cap cas, excepte manifestació expressa en contra, l’accés o ús de la web i / o dels seus continguts, confereix a l’usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius en ell incorporats.

L’ús, explotació i / o utilització no autoritzada dels Continguts, així com qualsevol acte de naturalesa similar d’qual derivi una lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6. DURADA I MODIFICACIÓ

El Titular es reserva el dret de modificar les presentescondiciones d’ús i / o les condicions particulars que, si escau, s’hagin establert per a la utilització i / o contractació dels productes o serveis prestats a través del web, quan sigui necessari a els efectes de adequar-se als canvis legislatius, de negoci i / o tecnològics. Els textos actualitzats seran vàlids i produiran efecte des de la seva publicació a la web.

La vigència temporal d’aquestes condicions d’ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència els textos actualitzats.

6. COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació a l’titular ha de realitzar-se a través dels mitjans de contacte indicats, preferentment per via electrònica. En tot cas, i llevat que la llei determini expressament una altra cosa, les comunicacions de l’Titular cap a l’usuari es realitzaran preferentment per via electrònica, utilitzant per a això les dades de contacte subministrades. L’usuari accepta expressament la utilització de l’correu electrònic com a procediment vàlid per a l’intercanvi d’informació i la remissió de comunicacions entre i / o amb el titular.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions i les relacions establertes entre el titular i l’usuari, en particular el coneixement i resolució de qualssevol litigis, discrepàncies o diferències que puguin sorgir, es regiran i resoldran de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola relativa a la legislació aplicable ia la jurisdicció competent.

8. CAPACITATS SOCIALS DE LA WEB

El web té funcionalitats que permeten compartir enllaços a publicacions amb altres usuaris. L’usuari pot decidir si utilitzar o no utilitzar les característiques socials del web. En el cas que les utilitzi haurà de respectar a la resta dels usuaris en la seva interacció amb els mateixos. El Titular es reserva el dret, a la seva discreció, d’inhabilitar el compte de l’usuari en cas que consideri que s’està violant aquest principi. Un comportament inacceptable comportarà la cancel·lació del compte de l’usuari i el bloqueig a l’accés de l’servei.

9. PUBLICITAT

Com a contraprestació als drets que li assisteixen a vostè en virtut d’aquest contracte, vostè accepta que el Titular i els seus socis comercials estaran legitimats a enviar-li publicitat i informació sobre els productes i serveis que ofereix el Titular.

Menu